logo střediska Dědina

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Logo ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR
logo IES - INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY logo Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška Logo spolehlivá firma 2017

černobíle

Obsluha osobního počítače


Akreditrace k nahlédnutí zde

1. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:


Absolventi tohoto rekvalifikačního kurzu jsou schopni běžně používat osobní počítač se speciální úpravou a výbavou pro zrakově postižené při výkonu intelektuálního zaměstnání.

Konkrétně to znamená, že absolvent kurzu:

2. Podmínky pro přijetí účastníka do vzdělávacího programu


Rekvalifikační kurz je určen všem dospělým těžce zrakově postiženým občanům v produktivním věku, kteří mají nejméně středoškolské vzdělání a splňují následující podmínky:

U klientů, kteří nesplňují podmínku vzdělání, je možné udělit výjimku. V tom případě je nutné prověřit žadatelovi předpoklady zvládnutí kurzu. Jednou z možností je absolvování základního kurzu ovládání i některých osobních náročných kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené (čtecí přístroj pro nevidomé, elektronický zápisník pro nevidomé typu notebook, digitální lupa pro slabozraké). Tyto pomůcky jsou založeny na bázi osobního počítače. Základní kurz jejich obsluhy trvá 50 hodin. Pokud žadatel, který nesplňuje podmínku vzdělání, tento základní kurz absolvoval a má osvědčení o způsobilosti pracovat s touto pomůckou, považuje se prověření jeho předpokladu zvládnutí kurzu za úspěšné splněné.

3. Učební plán

Délka kurzu je 5 týdnů. Rozsah výukových hodin viz. tabulka.
Učební plán
Rozsah kurzu týdně 28 hod.
celkem140 hod.
závěrečná zkouška2 hod.

Forma pobytová u mimopražských účastníků, docházková u pražských frekventantů.

Rekvalifikační kurz obsluhy osobního počítače pro zrakově postižené probíhá formou individuální výuky. Forma individuální výuky je ideální formou výuky, neboť nároky na zvládnutí obsluhy osobního počítače zrakově postiženým uživatelem jsou poměrně veliké. Používání hlasového výstupu nebo zvětšovacího programu je pro orientaci v prostředí v průměru asi 10x pomalejší, ovládání osobního počítače vyžaduje specifické postupy s klávesnice a bez kontroly zraku. Cílem rekvalifikačního kurzu osobního počítače se speciální úpravou pro nevidomé a slabozraké při práci v intelektuálních profesích je naučit klienta využívat tento fenomén techniky - osobní počítač - jako pracovní pomůcku, která mu umožní vykonávat práci v oblasti intelektuálních oborů. Cílem tohoto kurzu není nahradit nebo doplnit člověku se zrakovým postižením vzdělání či vědomosti v určitém oboru. Cílem tohoto kurzu je umožnit mu aby své znalosti mohl využívat k práci také v podmínkách absence či vážného poškození zraku, které znemožňuje pracovat s texty či digitálními daty běžným způsobem. Získané vědomosti umožní absolventovi kurzu vykonávat běžnou kancelářskou práci, práci v informačních střediscích, v telemarketinku, dispečinku, nebo efektně používat tuto techniku při profesích překladatel, právník, programátor, učitel, vedoucí pracovník, pracovník v informační oblasti.


4. Učební osnovy


Hodinová dotace jednotlivých tématických celků.

5. Organizační formy a metodiky výuky


Hlavní důraz je kladen na zvládnutí zpřístupněných standardně používaných aplikací tak, aby zrakově postižený uživatel osobního počítače uměl vytvářet a zpracovávat běžné formy dokumentů a tak byl co nejlépe integrován do pracovního procesu. Absolvent kurzu však získá také znalosti nutné obsluze speciálního aplikačního softwaru, který je přístupný lidem ze zrakovým postižením a který jim může pomoci vykonávat jejich intelektuální povolání.
Výuka teorie i praxe bude probíhat v učebně PC v budově střediska Dědina.
Učebna je vybavena 4 pracovišti pro klienty kurzů. Jsou v ní umístěny:
Učebna je bezbariérová z hlediska přístupu těžce zrakově postižených osob, dostatečně osvětlená, ale s možností zatemnění pro zlepšení zrakové hygieny při práci s monitorem.

Rozvrh hodin

  8:00 až 10:153 výukové jednotky
10:45 až 12:152 výukové jednotky
12:45 až 15:003 výukové jednotky
(mimo pátku)

6. Způsob a formy ověření získaných znalostí a dovedností

Závěrečná zkouška je konána po ukončení kurzu za přítomnosti odborného garanta. Zkouška se skládá z:

Je zaměřena na:

Po absolvování zkoušky obdrží účastník kurzu osvědčení. Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB - Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.

Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS! © 2010 Dědina, o.p.s. Počítadlo přístupů