logo střediska Dědina

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Logo ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR
logo IES - INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY logo Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška Logo spolehlivá firma 2017

černobíle

 

Sociální rehabilitace

Projekt sociální rehabilitace je v roce 2013 realizován s pomocí nadačního příspěvku „Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“. 

Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených

Jedním z nejtěžších úkolů, před který je zrakově postižený člověk a obzvlášť nevidomý postaven, je naučit se samostatnému pohybu a prostorové orientaci.

Naprostá většina zrakově postižených zvládá velmi dobře pohyb po vlastním domě, bytě, či zařízení, kde se nacházejí. A však s pohybem venku, v nějakém širším prostoru to už bývá horší. Smyslem výuky prostorové orientace je právě naučit se zvládat tento problém. Cílem prvních výukových hodin poté, co klient nastoupí do střediska, je seznámit ho s prostorem střediska, naučit ho dojít si ze svého pokoje na své místo v jídelně, případně dojít do jednotlivých učeben, kde probíhá ostatní výuka.

V další etapě pak následuje chůze s průvodcem, to znamená zvládání schodišť nahoru i dolů, nastupování i vystupování z dopravních prostředků, eskalátorů a podobné dovednosti, které jsou potřebné proto, aby např. klient mohl s průvodcem dojet domů.

Teprve v třetí etapě následuje vlastní chůze s bílou holí, která zpočátku probíhá v okolí střediska, kde je poměrně klidné, tiché prostředí a klient se může cítit bezpečně. Postupně se klient učí zvládat jednotlivé techniky chůze s bílou holí. Jakmile tyto techniky zvládne, tak se to samé zkouší v rušnějším prostředí stanice metra Dejvická, kde přibývají eskalátory, nástup do vlaku metra, orientace v rušnějším a složitějším prostředí.


na začátek

 

Nácvik sebeobslužných činností

Aby se uživatel služeb Střediska Dědina mohl plně osamostatnit a zvládal běžné denní úkony, je potřeba aby prošel nácvikem sebeobsluhy.

Sebeobsluhu lze rozdělit na 3 základní části, které by měl uživatel služeb na konci kurzu sociální rehabilitace bez problémů zvládnout.

  1. osobní péče - vše co se týká osobní hygieny, jedná se např. o nácvik pilování nehtů, holení vousů a pod.
  2. domácnost - úklid, praní, žehlení, navlékání nitě do jehly, hospodaření s penězi.
  3. kuchyňské práce - vaření, pečení, smažení, dušení surovin, ale také nákup potravin a správné stolování.

Kurz sebeobsluhy je vždy přizpůsoben potřebám a schopnostem uživatelů služeb a je zde kladen důraz na časté opakování a procvičování každé činnosti zvlášť.


na začátek

 

Nácvik čtení a psaní braillova bodového písma

V našem středisku probíhá individuálně. Klient je seznámen s tím jak BBD vypadá, jakým způsobem se BBD čte a píše. Vyučovací blok trvá 90 minut, Během této doby se střídá čtení a psaní BBD.

K nácviku čtení se používá slabikář číslo 1 a 2 a čítanka od p. Příborského. Psaní se nacvičuje na Pichtově psacím stroji; v případě, že je klient zdatný a má zájem, je možné také nacvičovat psaní BBD na tzv. pražské tabulce a to jen v případě, že už zvládl psaní na Pichtově psacím stroji.

Číst se začíná s většími písmeny na kolíčkových písankách a postupně se velikost písmen zmenšuje.

Využití BBD:


na začátek

 

Nácvik psaní na klávesnici pc

Cílem výuky je zvládnutí klávesnice všemi deseti prsty po paměti, což je předpokladem pro následující kurz zácviku na PC, tedy na práci s kompenzační pomůckou.

Proběhne seznámení s klávesnicí a přechází se na nácvik psaní jednotlivých písmen, slabik a slov nejprve na základní řadě, následuje horní a pak spodní řada písmen. Nakonec se nacvičuje řada číselná.


na začátek

 

Reedukační a kompenzační výcvik

Rozvoj dovedností zrakového vnímání

Středisko Dědina úzce spolupracuje s Centrem zrakových vad v Motole a řada našich klientů je zde odborně vyšetřena. Na základě závěrů z funkčního vyšetření zraku a v případě vhodnosti terapie pro daného klienta, a jeho kladné odezvy,vytváříme rámcový plán setkávání.

Těžiště práce s klientem spočívá v doporučení vhodných neoptických pomůcek (úprava prostředí, využití kontrastu, vytvoření ideálních světelných podmínek, práce s textem - různé velikosti písma ad.), optických pomůcek (hyperokuláry, lupy, dalekohledové systémy, filtry), elektronických pomůcek (kamerové zvětšovací televizní lupy, digitální zvětšovací televizní lupy) a v nácviku práce s těmito pomůckami.

Cílem je, aby se klient naučil v maximální možné míře funkčně využívat svůj zrak.


na začátek

 

Rozvíjení fyzických dovedností

Léčebná tělesná výchova

V rámci léčebné tělesné výchovy cvičíme převážně dle systému Jóga v denním životě. Jde o jednoduchá a efektivní cvičení zvyšující pružnost páteře, zlepšující pohyblivost kloubů, napomáhající uvolnění, posílení a prokrvení svalů, posilující imunitní systém, zklidňující a harmonizující nervovou soustavu a další. Součástí každé hodiny je také relaxace a dechová cvičení. Dále používáme při cvičení velké gymnastické míče (fit-bally), které jsou výborným prostředkem prevence i nápravy vadného držení těla a tím, že balon podepírá většinu váhy těla, odlehčujeme tak nosným kloubům a páteři. Okrajově využíváme též posilovací stroje v našem fitcentru.


na začátek

 

Psychosociální a komunikační výcvik

Tvořivá dramatika

Tvořivá dramatika umožňuje osobnostně a sociálně se rozvíjet. V hrách a cvičeních se postupně zcitlivuje vnímání a schopnost objevovat sebe sama i okolní svět. Smyslem cvičení a her je především vnitřní zážitek, získání osobní zkušenosti v různých situacích.

Cílem tvořivé dramatiky je ale též nahlédnout do tajů divadla a osvojení si určitých specifických technik.

Obyčejně dvakrát do roka připravujeme s klienty divadelní představení.

Muzikoterapie

Muzikoterapie (MT) je jedna z expresivních terapií, prostředkem komunikace je zde zvuk a hudba, kterými je cíleně působeno na člověka. MT umožňuje sebepoznání a podporuje mezilidský kontakt.

MT nabízí prostor k tvoření, zamyšlení, ventilování emocí, společnému sdílení…

Stěžejní technikou kterou používáme je improvizace, ale pracujeme též s reprodukovanou hudbou, tančíme, malujeme, tedy pojetí MT je celostní.

Kompenzační výcvik sluchu probíhá v hodinách MT, čichu v hodinách sebeobsluhy a hmatu v dílnách.


na začátek

 

Rodinná terapie

Pro rodinné příslušníky a přátele v případě jejich zájmu organizujeme víkendové kurzy. Přijedou k nám do střediska, dostanou klapky na oči, vyzkouší si chůzi s bílou holí a jednoduché sebeobslužné činností.

Chceme, aby získali správnou míru empatie vůči blízkému nevidomému. Naučí se správně doprovázet, prohlédnou si celé zařízení. Individuálně se jim věnuje naše psycholožka.


na začátek

 

Nácvik vlastnoručního podpisu

Cílem je naučit klienta nevidomého od narození umět se podepsat tak, aby podpis měl stále stejnou identitu a nevidomý ho mohl používat v bance, na poště a při dalších jednáních na úřadech.

Klient se učí psát pouze písmena ze svého příjmení na papíru s hmatnými řádky. Nacvičují se nejprve jednotlivá písmena, potom spoje mezi nimi. Na závěr se cvičí celý podpis.


na začátek

 

Cizí jazyk

Ve středisku probíhá výuka konverzace v jazyce německém a anglickém. Výuka má 2 cíle: slouží jednak k procvičování paměti našich klientů, jednak k získání praktické dovednosti komunikovat v cizím jazyce v případě potřeby.

Klienti jsou po příchodu do střediska vřazeni do hodin pro začátečníky nebo pro pokročilé. Výuka je realizována ve skupině 2 - 5 klientů. V hodinách se učí slovní zásoba, základy gramatiky daného jazyka. Dle jazykových dovedností vedou klienti s vyučujícím jednoduché rozhovory. Při výuce využívají klienti diktafony nebo provádějí zápis v braillově písmu.


na začátek

 

Sociální poradenství

V rámci kurzu sociální rehabilitace zajišťujeme zejména později osleplým klientům pomoc při vyřizování průkazu ZTP nebo ZTP/P, invalidního důchodu, příspěvku na péči, popřípadě změnu výše přiznaného příspěvku. Pomáháme jim při vyřizování žádostí o kompenzační pomůcky a na žádost klientů je naše sociální pracovnice přítomna při sociálním šetření, někdy i při posudkové komisi (zejména u kombinovaně postižených).

Sociální poradenství je poskytováno i rodinným příslušníkům, kteří se někdy podílí na vyřizování potřebných dokladů a neví jak na úřadech postupovat.


na začátek
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS! © 2010 Dědina, o.p.s. Počítadlo přístupů