Sociálně terapeutické dílny

Jedná se o sociální službu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována bez úhrady s výjimkou základní činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, viz. ceník služeb.

Cílem služby je:

 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • rozvoj hmatového vnímání jako kompenzaci zrakového postižení
 • získání, nácvik, udržení, upevnění a zlepšování pracovních návyků a dovedností
 • návrat uživatele služby k činnostem, kterým se věnoval před ztrátou zraku
 • poznání nových činností

Činnosti sociálně terapeutické dílny – nabízejí manuální řemeslně a výtvarně zaměřené činnosti.

 • Kartonážní dílna
 • Košíkářská dílna
 • Tkalcovská dílna
 • Keramická dílna
 • Dílna drátování
 • Práce s PC

Kartonážní dílna

V kartonážní dílně uživatelé služby v rámci činností sociálně rehabilitační dílny získávají dovednosti při práci s papírem, lepenkou – tj. učí se stříhat, lepit a zároveň se zdokonalují jejich hmatové dovednosti. Pod vedením instruktora vyrábějí různé jednoduché kartonážní výrobky – bloky, desky, krabičky, pouzdra a kazety. V tomto oboru se mohou následně i rekvalifikovat, v dílně probíhá testovábní budoucího pracovního zaměření. Dílna je vybavena pákovými nůžkami a lisem. Nácvik dovednosti probíhá individuálně, 1 instruktor a maximálně 2 uživatelé služby. Cílem procesu je objevovat radost z práce, rozvoj hmatu a jemné motoriky.


Košíkářská dílna

Do této dílny přicházejí uživatelé služby, aby se seznámili a pracovali s přírodními materiály, jako jsou loupané proutí, vrbové šény, pedig různých velikostí, mořská tráva. Dále se zde uživatel služby seznámí s pracovními nástroji a přípravou na pletení košíků, košíčků a česáků. Dále ošatek oválných a kulatých, podnosů, zvonečků a dalších drobných předmětů z přírodních materiálů. Uživatelé služby získávají řemeslnou zručnost rozvojem jemné a hrubé motoriky a rozšiřuje se neustále jejich
sortiment výrobků.


Tkalcovská dílna

Uživatelé služby se podle svých schopností zapojují do výroby koberců, tkaných deček a podložek – sedáků. V dílně tkáme na tkalcovských stavech, rámečcích a kolíkových stávcích. Důležitou součástí práce je také příprava materiálu jako stříhání zbytků látek, třídění přízí, motání klubíček. Někteří uživatelé služby v rámci rozvoje jemné motoriky navlékají i korálky. Klienti rekvalifikačního kurzu pracují dle učebních osnov schválených MŠMT. Výrobky z tkalcovské dílny prodáváme za příznivé ceny na různých prodejních akcích i přímo ve středisku.


Keramická dílna

Naši keramickou dílnu tvoří tři místnosti. V první se věnujeme tzv. modelování z volné ruky a modelování podle formy. Vytváříme různé misky, sošky a drobné výrobky jako kuličky, korálky a knoflíky. Uživatelé služby vytvářejí i reliéfní obrázky a tématicky zaměřené vánoční nebo velikonoční drobnosti.

V druhé místnosti máme hrnčířský kruh a dva sochařské stojany na vytváření výrobků větších rozměrů, při práci je využívána Axmanova technika hmatového modelování.

Celý proces výroby keramiky je zakončen v třetí místnosti, v té je umístěna keramická pec na výpal a police na výrobky. Výrobky prodáváme za příznivé ceny na různých prodejních akcích a přímo ve středisku.


Dílna drátování

Uživatelé služby přicházejí do dílny vyzkoušet si úroveň svých manuálních dovedností, učí se pracovat s dráty, kamínky a korálky a vytvářejí drátované lahve, misky hrníčky, šperky a další drobné výrobky (vánoční ozdoby, věšáčky). Práce v dílně je i přípravou na budoucí možnou rekvalifikaci.


Práce s PC

Uživatelé služby získávají následující dovednosti:
• umí počítač ovládat na uživatelské úrovni a vyjadřovat se v terminologii výpočetní techniky
• umí ovládat speciální programové vybavení a periferní zařízení například braillské řádky a skenery, která usnadní práci s pomůckou těžce zrakově postiženým osobám
• umí si pomocí skeneru a příslušných programů „přečíst“ tištěný text (ať už v podobě jednoho nebo několika listů A4 nebo knihy) a umí tento text uložit a znovu si přečíst, případně upravit
• umí zapsat jakýkoliv text, jako např. poznámky, dopis nebo učební látku (pracovní text), uchovat si jej a kdykoliv jej změnit, upravit nebo tisknout
• umí informace (textové či jiné) uchovávat, kopírovat, mazat, pořizovat nové, umí informace vyhledat atd.
• dokáže pracovat s internetem, například digitální knihovny, informační servery, aplikace pro vzdálenou komunikaci aj.
• získá dovednosti v elektronické komunikaci například e-mail, skype atd.
• osvojí si znalosti s ozvučenými mobilními telefony, diktafony a dalším specifickým hardwarem.