Sociální rehabilitace

  • Prostorová orientace a samostatný pohyb s bílou holí
  • Nácvik sebeobslužných činností
  • Nácvik čtení a psaní braillova bodového písma
  • Nácvik psaní na klávesnici pc
  • Reedukační a kompenzační výcvik
  • Rozvíjení fyzických dovedností
  • Psychosociální a komunikační výcvik
  • Nácvik vlastnoručního podpisu
  • Cizí jazyky
  • Základní sociální poradenství

Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených

Jedním z nejtěžších úkolů, před který je zrakově postižený člověk a obzvlášť nevidomý postaven, je naučit se samostatnému pohybu a prostorové orientaci.

Naprostá většina zrakově postižených zvládá velmi dobře pohyb po vlastním domě, bytě, či zařízení, kde se nacházejí. A však s pohybem venku, v nějakém širším prostoru to už bývá horší. Smyslem výuky prostorové orientace je právě naučit se zvládat tento problém. Cílem prvních výukových hodin poté, co klient nastoupí do střediska, je seznámit ho s prostorem střediska, naučit ho dojít si ze svého pokoje na své místo v jídelně, případně dojít do jednotlivých učeben, kde probíhá ostatní výuka.

V další etapě pak následuje chůze s průvodcem, to znamená zvládání schodišť nahoru i dolů, nastupování i vystupování z dopravních prostředků, eskalátorů a podobné dovednosti, které jsou potřebné proto, aby např. klient mohl s průvodcem dojet domů.

Teprve v třetí etapě následuje vlastní chůze s bílou holí, která zpočátku probíhá v okolí střediska, kde je poměrně klidné, tiché prostředí a klient se může cítit bezpečně. Postupně se klient učí zvládat jednotlivé techniky chůze s bílou holí. Jakmile tyto techniky zvládne, tak se to samé zkouší v rušnějším prostředí stanice metra Dejvická, kde přibývají eskalátory, nástup do vlaku metra, orientace v rušnějším a složitějším prostředí.


Nácvik sebeobslužných činností

Aby se uživatel služeb Střediska Dědina mohl plně osamostatnit a zvládal běžné denní úkony, je potřeba aby prošel nácvikem sebeobsluhy.

Sebeobsluhu lze rozdělit na 3 základní části, které by měl uživatel služeb na konci kurzu sociální rehabilitace bez problémů zvládnout.

osobní péče – vše co se týká osobní hygieny, jedná se např. o nácvik pilování nehtů, holení vousů a pod.
domácnost – úklid, praní, žehlení, navlékání nitě do jehly, hospodaření s penězi.
kuchyňské práce – vaření, pečení, smažení, dušení surovin, ale také nákup potravin a správné stolování.

Kurz sebeobsluhy je vždy přizpůsoben potřebám a schopnostem uživatelů služeb a je zde kladen důraz na časté opakování a procvičování každé činnosti zvlášť.


Nácvik čtení a psaní braillova bodového písma (BBP)

V našem středisku probíhá individuálně. Klient je seznámen s tím jak BBP vypadá, jakým způsobem se BBP čte a píše. Vyučovací blok trvá 90 minut, Během této doby se střídá čtení a psaní BBP.

K nácviku čtení se používá slabikář číslo 1 a 2 a čítanka od p. Příborského. Psaní se nacvičuje na Pichtově psacím stroji; v případě, že je klient zdatný a má zájem, je možné také nacvičovat psaní BBP na tzv. pražské tabulce a to jen v případě, že už zvládl psaní na Pichtově psacím stroji.

Číst se začíná s většími písmeny na kolíčkových písankách a postupně se velikost písmen zmenšuje.

Využití BBP:

popisky na kořenky, CD, doklady, různá vysvědčení a osvědčení, nájemní a pracovní smlouvy, popisky ve výtazích, na různých úřadech, zastávkách MHD atd.
PC – kombinace hlasového výstupu s braillským řádkem – vhodné pro uživatele, kteří pracují s PC několik hodin denně.
čtení různých časopisů a knih vydávaných v BBP


Nácvik psaní na klávesnici pc

Cílem výuky je zvládnutí klávesnice všemi deseti prsty bez zrakové kontroly. Je předpokladem pro následující kurz zácviku na PC, tedy na práci s kompenzační pomůckou.

Proběhne seznámení s klávesnicí a přechází se na nácvik psaní jednotlivých písmen, slabik a slov. Začínáme na základní řadě, následuje horní a pak spodní řada písmen. Nakonec se nacvičuje řada číselná.


Rozvíjení fyzických dovedností – Léčebná tělesná výchova

V rámci léčebné tělesné výchovy cvičíme převážně dle systému Jóga v denním životě. Jde o jednoduchá a efektivní cvičení zvyšující pružnost páteře, zlepšující pohyblivost kloubů, napomáhající uvolnění, posílení a prokrvení svalů, posilující imunitní systém, zklidňující a harmonizující nervovou soustavu a další. Součástí každé hodiny je také relaxace a dechová cvičení. Dále používáme při cvičení velké gymnastické míče (fit-bally), které jsou výborným prostředkem prevence i nápravy vadného držení těla a tím, že balon podepírá většinu váhy těla, odlehčujeme tak nosným kloubům a páteři. Okrajově využíváme též posilovací stroje v našem fitcentru.


Psychosociální a komunikační výcvik – Tvořivá dramatika

Tvořivá dramatika umožňuje osobnostně a sociálně se rozvíjet. V hrách a cvičeních se postupně zcitlivuje vnímání a schopnost objevovat sebe sama i okolní svět. Smyslem cvičení a her je především vnitřní zážitek, získání osobní zkušenosti v různých situacích.

Cílem tvořivé dramatiky je ale též nahlédnout do tajů divadla a osvojení si určitých specifických technik.

Obyčejně dvakrát do roka připravujeme s klienty divadelní představení.
Muzikoterapie

Muzikoterapie (MT) je jedna z expresivních terapií, prostředkem komunikace je zde zvuk a hudba, kterými je cíleně působeno na člověka. MT umožňuje sebepoznání a podporuje mezilidský kontakt.

MT nabízí prostor k tvoření, zamyšlení, ventilování emocí, společnému sdílení…

Stěžejní technikou kterou používáme je improvizace, ale pracujeme též s reprodukovanou hudbou, tančíme, malujeme, tedy pojetí MT je celostní.

Kompenzační výcvik sluchu probíhá v hodinách MT, čichu v hodinách sebeobsluhy a hmatu v dílnách.


Nácvik vlastnoručního podpisu

Cílem je naučit klienta nevidomého od narození umět se podepsat tak, aby podpis měl stále stejnou identitu a nevidomý ho mohl používat v bance, na poště a při dalších jednáních na úřadech.

Klient se učí psát pouze písmena ze svého příjmení na papíru s hmatnými řádky. Nacvičují se nejprve jednotlivá písmena, potom spoje mezi nimi. Na závěr se cvičí celý podpis.


Cizí jazyk

Ve středisku probíhá výuka konverzace v jazyce německém a anglickém. Výuka má 2 cíle: slouží jednak k procvičování paměti našich klientů, jednak k získání praktické dovednosti komunikovat v cizím jazyce v případě potřeby.

Klienti jsou po příchodu do střediska vřazeni do hodin pro začátečníky nebo pro pokročilé. Výuka je realizována ve skupině 2 – 5 klientů. V hodinách se učí slovní zásoba, základy gramatiky daného jazyka. Dle jazykových dovedností vedou klienti s vyučujícím jednoduché rozhovory. Při výuce využívají klienti diktafony nebo provádějí zápis v braillově písmu.


Základní sociální poradenství

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V rámci sociální rehabilitace zajišťujeme zejména později osleplým uživatelům služby pomoc při vyřizování průkazu ZTP nebo ZTP/P, invalidního důchodu, příspěvku na péči, popřípadě změnu výše přiznaného příspěvku. Pomáháme při vyřizování žádostí o kompenzační pomůcky a na žádost uživatelů služby je naše sociální pracovnice přítomna při sociálním šetření.