Obsluha osobního počítače

Akreditrace k nahlédnutí zde

1. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

Absolventi tohoto rekvalifikačního kurzu jsou schopni běžně používat osobní počítač se speciální úpravou a výbavou pro zrakově postižené při výkonu intelektuálního zaměstnání.

Konkrétně to znamená, že absolvent kurzu:

 • zná základní principy práce s počítačem, umí se vyjadřovat v terminologii výpočetní techniky,
 • umí si pomocí skeneru a příslušných programů „přečíst“ tištěný text (ať už v podobě jednoho nebo několika listů A4 nebo knihy) a umí tento text uložit a znovu si přečíst případně upravit,
 • umí zapsat jakýkoliv text (poznámky, dopis, nebo učební látku, pracovní text), uchovat si jej a kdykoliv jej změnit, upravit a tisknout,
 • umí informace uchovávat, kopírovat, rušit, nové pořizovat, umí informace vyhledat,
 • umí pracovat se standardními softwarovými produkty, které jsou zpřístupněny buď hlasovým, resp. hmatovým výstupem nebo zvětšovacím softwarem,
 • umí pracovat s elektronickou poštou a s internetem,
 • zná základní operace v tabulkovém procesoru Excel,
 • umí pracovat z dalším aplikačním softwarem, který potřebuje ke své práci.

2. Podmínky pro přijetí účastníka do vzdělávacího programu

Rekvalifikační kurz je určen všem dospělým těžce zrakově postiženým občanům v produktivním věku, kteří mají nejméně středoškolské vzdělání a splňují následující podmínky:

 • vlastní průkazku mimořádných výhod st. III (TZP/P) z důvodu zrakové vady nebo doloží žádost o přijetí do kurzu lékařskou zprávou, předpokládající zrakové postižení,
 • dobře ovládají psací stroj nebo klávesnici osobního počítače, pokud možno desetiprstou technikou a bez kontroly zraku.

U klientů, kteří nesplňují podmínku vzdělání, je možné udělit výjimku. V tom případě je nutné prověřit žadatelovi předpoklady zvládnutí kurzu. Jednou z možností je absolvování základního kurzu ovládání i některých osobních náročných kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené (čtecí přístroj pro nevidomé, elektronický zápisník pro nevidomé typu notebook, digitální lupa pro slabozraké). Tyto pomůcky jsou založeny na bázi osobního počítače. Základní kurz jejich obsluhy trvá 50 hodin. Pokud žadatel, který nesplňuje podmínku vzdělání, tento základní kurz absolvoval a má osvědčení o způsobilosti pracovat s touto pomůckou, považuje se prověření jeho předpokladu zvládnutí kurzu za úspěšné splněné.

3. Učební plán

Délka kurzu je 5 týdnů (týden 28 hod.)
Celkem 140 hod.
Závěrečná zkouška 2 hod.

Forma pobytová u mimopražských účastníků, docházková u pražských frekventantů.
Rekvalifikační kurz obsluhy osobního počítače pro zrakově postižené probíhá formou individuální výuky. Forma individuální výuky je ideální formou výuky, neboť nároky na zvládnutí obsluhy osobního počítače zrakově postiženým uživatelem jsou poměrně veliké. Používání hlasového výstupu nebo zvětšovacího programu je pro orientaci v prostředí v průměru asi 10x pomalejší, ovládání osobního počítače vyžaduje specifické postupy s klávesnice a bez kontroly zraku. Cílem rekvalifikačního kurzu osobního počítače se speciální úpravou pro nevidomé a slabozraké při práci v intelektuálních profesích je naučit klienta využívat tento fenomén techniky – osobní počítač – jako pracovní pomůcku, která mu umožní vykonávat práci v oblasti intelektuálních oborů. Cílem tohoto kurzu není nahradit nebo doplnit člověku se zrakovým postižením vzdělání či vědomosti v určitém oboru. Cílem tohoto kurzu je umožnit mu aby své znalosti mohl využívat k práci také v podmínkách absence či vážného poškození zraku, které znemožňuje pracovat s texty či digitálními daty běžným způsobem. Získané vědomosti umožní absolventovi kurzu vykonávat běžnou kancelářskou práci, práci v informačních střediscích, v telemarketinku, dispečinku, nebo efektně používat tuto techniku při profesích překladatel, právník, programátor, učitel, vedoucí pracovník, pracovník v informační oblasti.

4. Učební osnovy

Hodinová dotace jednotlivých tématických celků.

1. Zopakování a procvičení znalostí získaných v základním kurzu. 10 hod
V této úvodní části jsou procvičovány základní dovednosti jako práce s textem, operace se složkami a soubory, snímání textu, práce s elektronickou poštou.

2. Údržba systému 10 hod.
V této části jsou probírány důležité činnosti pro správnou funkci operačního systému (aktualizace systému, aktualizace antivirového programu, instalace programů, obnova systému a další důležité činnosti).

3. Pokročilé funkce programu MS Word 30 hod.
Tato část je zaměřena na profesionální zpracování dokumentů. Probírají se činnosti:
kontrola pravopisu, používání stylů, vzhled stránky, práce s tabulkami, hlavičkové papíry a další. Tato část je také zaměřena na psaní obchodních dopisů a dalších dokumentů.

4. Práce s internetem 20 hod.
Tato část je zaměřena na internetové prohlížeče a vyhledávání informací na webových stránkách. Důraz je kladen na využití speciálního software (hlasové výstupy a zvětšovací programy). Cílem této části je zvládnutí a efektivní využívání informační technologie internetu.

5. MS Excel 30 hod.
Cílem této části jsou základy práce s tabulkovým procesorem MS Excel. (Tvorba tabulek, jednoduché statistické výpočty a vytváření grafů).

6. Specifické požadavky zaměstnavatele 30 hod.
Tato část je zaměřena na aplikace a dovednosti, které bude absolvent kurzu potřebovat při výkonu své práce. (Databázové aj. aplikace).

7. Opakování a procvičování 10 hod.
Během celého kurzu jsou klientovi průběžně zadávány úkoly z oblastí probraného učiva a je kladen důraz na samostatnost při jejich řešení.

5. Organizační formy a metodiky výuky

Hlavní důraz je kladen na zvládnutí zpřístupněných standardně používaných aplikací tak, aby zrakově postižený uživatel osobního počítače uměl vytvářet a zpracovávat běžné formy dokumentů a tak byl co nejlépe integrován do pracovního procesu. Absolvent kurzu však získá také znalosti nutné obsluze speciálního aplikačního softwaru, který je přístupný lidem ze zrakovým postižením a který jim může pomoci vykonávat jejich intelektuální povolání.
Výuka teorie i praxe bude probíhat v učebně PC v budově střediska Dědina.
Učebna je vybavena 4 pracovišti pro klienty kurzů. Jsou v ní umístěny:

 • počítače třídy PC s operačním systémem Windows 10 a monitorem minimální velikosti 20″
 • programové vybavení pro zvětšování obrazu
 • stránkový skener
 • programový systém pro převod snímaného textu do digitální podoby
 • odečítač obrazovky a hlasová syntéza
 • braillský zobrazovač (řádek)
 • osobní elektron. zápisník Gin
 • stabilně instalován Internet bez omezení přijímaných dat

Učebna je bezbariérová z hlediska přístupu těžce zrakově postižených osob, dostatečně osvětlená, ale s možností zatemnění pro zlepšení zrakové hygieny při práci s monitorem.

 • počet účastníků kurzu – 1 klient s 1 instruktorem
 • středisko Dědina zajišťuje pro mimopražské účastníky ubytování
 • středisko Dědina zajišťuje pro všechny účastníky stravování
 • kontrolu činnosti vyučujícího zajišťuje ředitelka střediska s odborným garantem

Rozvrh hodin

Čas výukyPočet výukových jednotek
8:00 až 10:153
10:45 až 12:152
12:45 až 15:003 (mimo pátku)

6. Způsob a formy ověření získaných znalostí a dovedností

Závěrečná zkouška je konána po ukončení kurzu za přítomnosti odborného garanta. Zkouška se skládá z:
písemného testu, který klient zpracuje na počítači
praktického cvičení dle zadání

Je zaměřena na:

1. uživatelské ovládání operačního systému, s nímž se klient v praxi setká,
2. profesní zpracování textových dokumentů v prostředí, které je klientovi zpřístupněno a které využije v zaměstnání,
3. dovednost přečíst si tištěný dokument bez cizí pomoci, pokud je kvalitně vytištěn,
4. zvládnutí informační a komunikační technologie INTERNET
5. případné specifické požadavky ze strany zaměstnavatele, které je možné vzhledem ke zrakovému postižení a zpřístupnění speciálními prostředky realizovat. Pokud takové požadavky nebudou ze strany zaměstnavatele vzneseny, poslední část kurzu bude zaměřena na zvládnutí základní obsluhy tabulkového procesoru MS Excel.

Po absolvování zkoušky obdrží účastník kurzu osvědčení. Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB – Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.