Rekvalifikační kurz Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví

Akreditrace k nahlédnutí zde

 

1. Název vzdělávací akce:

Akreditovaný kvalifikační kurz Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví

2. Kategorie:

Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví

3. Pořádá:

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina – nestátní zdravotnické zařízení registrované magistrátem hl. M. Prahy od 15. 2. 2009

4. Místo realizace:

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina Praha 6 – Dědina Šmolíkova č. 866

5. Uplatnění absolventů:

Rekvalifikační kurz masérů připravuje nevidomé a slabozraké osoby, které pod vedením zdravotnického pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací pracují ve zdravotnických zařízeních. Mohou pracovat v zaměstnaneckém poměru v různých fitcentrech, ale i na živnostenský list. Jedná se o živnost vázanou.

6. Materiální zabezpečení kurzu:

 • odborná praxe je zajištěna na oddělení rehabilitace, Dům sv. Karla Boromejského Praha Řepy a Gerontologické centrum Praha 8 – Kobylisy, materiální vybavení kurzu bude zajištěno ve shodě s potřebami pro výkon povolání maséra, masérky
 • při výuce jsou v kurzu používány speciální didaktické pomůcky pomáhající překonávat bariéru vyplývající ze změny vidění nebo ztráty zraku
 • výuka je vedena odbornými pracovníky s kvalifikací k vyučování předmětů dle učebního plánu kurzu

7. Profil absolventa kurzu pro maséry:

 • zvládá pracovní činnosti – maséra
 • vykonává práce podle náplně činnosti stanovené v § 69 Směrnice MZ č.l0/1986 Sb.
 • zvládá zásady empatických přístupů při jednání s klienty
 • je poučen o kompetencích k výkonu svého povolání a zvládá spolupráci se zdravotnickými pracovníky s vyšší kvalifikací.

8. Podmínky přijetí do kurzu

 • dovršení věku 18 1et
 • úspěšné dokončení středního vzdělání
 • dobrý zdravotní stav a fyzická kondice (lékařské potvrzení týkající se způsobilosti k výkonu činnosti maséra z hlediska zrakového postižení a tělesné zdatnosti, lékařské potvrzení z dermatologie, že budoucí rekvalifikant netrpí kožním onemocněním, čestné prohlášení o mravní bezúhonnosti)
 • zájemce o kurz musí být držitelem TP, ZTP, ZTP/P a může být registrován jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání u úřadu práce v místě bydliště
 • úspěšné absolvování ústního přijímacího pohovoru zaměřeného na:
  • základní dovednosti sebeobsluhy
  • prostorovou orientaci a samostatný pohyb
  • znalost čtení a psaní bodového písma u nevidomých, způsob přijímání a zpracovávání informací u částečně vidících
  • úroveň hmatového vnímání
  • osobní charakteristiku vyplývající ze změny životního stylu
  • na všeobecný rozhled a úroveň asertivního chování

9. Metody výuky:

přednášky, semináře, praktický nácvik dovedností, exkurze, praktický výcvik ve zdravotnickém zařízení

10. Způsob zakončení:

 1. teoretická zkouška
 2. praktická zkouška

Cena kurzu je Kč 39 500,–

Absolvent rekvalifikačního kurzu obdrží osvědčení, které ho opravňuje k výkonu povolání maséra.

Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB – Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.

Učební plán kvalifikačního kurzu Specifické činnosti pro zrakově postižené účastníky

 

Název předmětuPočet hodin
Základy veřejného zdravotnictví8
První pomoc20
Vybrané kapitoly z psychologie24
Epidemiologie a hygiena16
Základy somatologie se zaměřením na pohybový systém48
Vybrané kapitoly z chirurgických onemocnění16
Patologie a klinika nemocí24
Masáž klasická – teorie výuky, včetně kontraindikací64
Specifické opakovací postupy pro nevidomé a slabozraké maséry24
Teoreticko praktická výuka masáží110
Prevence a ochrana zdraví6
Praxe klasické masáže140
Celkem500
Závěrečná zkouška2