Základy obsluhy PC

Akreditrace k nahlédnutí zde

Odborný garant:

Martin Procházka

1. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

Absolventi tohoto kurzu jsou schopni na uživatelské úrovni využívat funkcí kompenzační pomůcky pro zpřístupnění informací těžce zrakově postiženým občanům. Tyto pomůcky jsou postaveny na bázi osobního počítače třídy PC vybaveného speciálními programovými prostředky a speciálními periferními zařízeními, které umožňují používání pomůcky nevidomou nebo jinak těžce zrakově postiženou osobou. Konkrétně to znamená, že absolventi kurz:

 • znají základní principy práce s počítačem, umí jej na uživatelské úrovni ovládat a vyjadřovat se v terminologii výpočetní techniky
 • umí ovládat speciální programové vybavení a periferní zařízení, která umožňují práci s pomůckou těžce zrakově postiženým osobám
 • umí si pomocí skeneru a příslušných programů „přečíst“ tištěný text (ať už v podobě jednoho nebo několika listů A4 nebo knihy) a umí tento text uložit a znovu si přečíst, případně upravit
 • umí zapsat jakýkoliv text, jako např. poznámky, dopis nebo učební látku (pracovní text), uchovat si jej a kdykoliv jej změnit, upravit nebo tisknout
 • umí informace (textové či jiné) uchovávat, kopírovat, rušit, nové, pořizovat, umí informace vyhledat atd.

2. Podmínky pro přijetí účastníka do vzdělávacího programu

Kurz je určen:

 • všem dospělým těžce zrakově postiženým občanům, kteří si opatřili nebo chtějí opatřit elektronickou kompenzační pomůckou pro zpřístupnění textových informací těžce zrakově postiženým osobám a potřebují zaškolit v její obsluze
 • těžce zrakově postiženým žákům a studentům speciálních základních a středních škol, pokud tato výuka není zajišťována v rámci učebních osnov, vyjma žáků zvláštních škol a škol pro mentálně postižené
 • těžce zrakově postiženým žákům a studentům, kteří jsou vzdělávání integrované výuky na základních a středních školách běžného typu, vyjma škol zvláštních a škol pro mentálně postižené
 • pro rodinné příslušníky, blízké osoby, osobní asistenty a příznivce občanů s těžkým zrakovým postižením, kteří potřebují pomoci se zvládáním zpřístupňování informací uložených v podobě běžného textu nebo v podobě digitálního záznamu.

Další podmínky pro přijetí do kurzu:

 • Jednou z důležitých podmínek úspěšného absolvování kurzu je aktivní znalost psaní na psacím stroji bez kontroly zraku. Z tohoto hlediska je optimální desetiprstová technika psaní. Tato podmínka vylučuje přijmout do kurzu klienta, který neumí číst a psát. V případě, že klient nemůže z důvodu dalšího postižení používat všech deset prstů, hledá se individuální způsob zápisu na klávesnici tak, aby klient byl schopen používat klávesnici bez kontroly zraku. Samotná výuka psaní na klávesnici je poměrně náročná a v rámci tohoto kurzu není realizována. Jakákoliv poškozená funkce horních končetin může činit nesmírné obtíže při používání klávesnice, neboť ta je velmi citlivá na dotyk.
 • Uchazeči o kurz musí být mentálně způsobilí pracovat s kompenzační pomůckou pro zpřístupnění informací. Tato schopnost je testována vstupním pohovorem, v případě potřeby vyšetřením příslušného odborného lékaře.
 • Uchazeči musí splňovat předpoklad schopnosti samostatného ovládání pomůcky. Splnění tohoto předpokladu je ověřováno vstupním pohovorem, v případě potřeby vyšetřením příslušného odborného lékaře.
 • Uchazeč o zařazení do kurzu musí také projevit dostatečnou motivaci ke zvládnutí obsluhy této náročné kompenzační pomůcky. Úrovně motivace uchazeče se zjišťuje pohovorem před přijetím do kurzu. Dostatečná motivace zvyšuje zájem a schopnost se s obsluhou pomůcky dobře seznámit a osvojit si základy obsluhy tak, aby absolvent byl schopen pomůcku samostatně ovládat. Při přijetí do kurzu se bere v úvahu, zda je žadatel zaměstnán či studuje, jak se dopraví do místa kurzu, zda potřebuje či nepotřebuje průvodce atd.

3.Učební plán:

 • Teoretická část 2 hod.
 • Ovládání operačního systému Windows XP a standardních aplikací + ovládání hlasového výstupu nebo zvětšovacího softwaru v běžném prostředí 18 hod.
 • Ovládání textového editoru MS Word, úprava textových dokumentů 16 hod.
 • Zpracování tištěných dokumentů pomocí programů OCR 4 hod.
 • Práce s elektronickou poštou 10 hod.

4. Učební osnovy:

 • Úvodní teoretická část kurzu je dvouhodinová. Je věnována popisu základních komponentů osobního počítače a připojených periférií, přiblížení principu práce s osobním počítačem, princip ukládání dat v digitální podobě. Také se zabývá popisem klávesnice počítače.
 • Druhá část kurzu obsahuje důkladné seznámení s operačním systémem Windows 10 a standardními aplikacemi. Mezi základní dovednosti patří spouštění aplikací, správa souborů a složek, dialogová okna, komprimace dat. V této části je také zaměřena pozornost na využití funkcí speciálních programů (hlasový výstup nebo zvětšovací software).
 • Třetí část je zaměřena na práci v textovém editoru MS Word. Pozornost je soustředěna na psaní textu, editaci textu a operace se schránkou. Dále se výuka zaměřuje na základní formátování textu, ukládání a tisk dokumentu.
 • Čtvrtá část kurzu obsahuje výuku obsluhy skeneru, základní obsluhu příslušného programového vybavení pro digitalizaci snímaného obrazu, resp. textu, čtení snímaných textů pomocí hlasového výstupu pro nevidomé nebo zvětšení předlohy pro slabozraké
 • Poslední část základního kurzu se věnuje práci v programu Outlook Express. Cílem je naučit klienta psát a odesílat dopisy, přijímat je a třídit do složek, zpracovat přílohy a využívat adresář.

5. Organizační formy a metodiky výuky

 • počet účastníků kurzu – 1 klient s 1 instruktorem
 • středisko Dědina zajišťuje pro mimopražské účastníky ubytování
 • středisko Dědina zajišťuje pro všechny účastníky stravování
 • kontrolu činnosti vyučujících zajišťuje ředitelka střediska s odborným garantem

Rozvrh hodin
8:45 až 10:15 2 výukové jednotky
10:45 až 12:15 2 výukové jednotky

Vyučovací jednotka se zpravidla skládá ze čtyř částí:
opakování předešlé látky, zjištění pochopení předešlé látky,
princip nového programu nebo postupu a vysvětlení postupu,
praktické ukázky, převedení a procvičení, zopakování postupu a procvičení.
6. Způsoby a formy ověřování získaných znalostí
Cílem základního kurzu obsluhy elektronických kompenzačních pomůcek pro zpřístupnění informací těžce zrakově postiženým občanům je naučit takto postiženého klienta využívat tento fenomén techniky – osobní počítač se speciální úpravou a výbavou pro možnost obsluhy nevidomým či slabozrakým člověkem jako osobní pomůcku, která pomáhá odstranit některé části informační bariéry a zmírňuje tak negativní důsledky těžkého zrakového postižení. Pojem „kompenzační pomůcka pro zpřístupnění informací nevidomým a jinak zrakově postiženým osobám“ označujeme osobní počítač se speciální úpravou v oblasti technických komponentů a programového vybavení, která takto postiženým lidem umožní zpřístupnění informací uložených ve formě běžného textu nebo v podobě digitálního záznamu počítačového kódu.
Jedná se o tři základní podoby pomůcky:
a) čtecí přístroj pro nevidomé,
b) elektronický zápisník pro nevidomé,
c) digitální zvětšovací lupa pro slabozraké.
Svou významnou funkci tyto pomůcky plní jak u klientů, kteří studují nebo pracují, tak u klientů jenž jsou momentálně bez zaměstnání nebo u nich předpoklad pracovního uplatnění prozatím není. Vždyť čtení tištěného dokumentu, psaní textů (např. dopisu) a jejich tisk nebo zpracování telefonního seznamu či jiné databáze pro osobní použití (kuchařka, seznamy) není výlučnou potřebou zaměstnaných, ale všech osob, zejména těch, kterým není umožněno pracovat a mohou tak účelně a užitečně vyplnit svůj volný čas sebevzděláváním nebo zájmovou činností.
U závěrečné zkoušky se ověřuje zda absolvent kurzu umí:
využívat především čtecí funkci pomůcky – tedy zpřístupnění běžné tištěné informace
zpracovávat samostatně:
a) každodenní informace (kalendář, diář, telefonní seznam, adresář, poznámkový blok),
b) další běžné informace (typu korespondence, příjem informací v digitální podobě ap.),
c) specifické informace (typu studijní, vzdělávací a pracovní dokumenty)
Po absolvování zkoušky obdrží účastník kurzu osvědčení.
Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB – „Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni“. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.

Rozvrh hodin

8:45 až 10:152 výukové jednotky
10:45 až 12:152 výukové jednotky

Vyučovací jednotka se zpravidla skládá ze čtyř částí:

 • opakování předešlé látky, zjištění pochopení předešlé látky,
 • princip nového programu nebo postupu a vysvětlení postupu,
 • praktické ukázky, převedení a procvičení, zopakování postupu a procvičení.

6. Způsoby a formy ověřování získaných znalostí

Cílem základního kurzu obsluhy elektronických kompenzačních pomůcek pro zpřístupnění informací těžce zrakově postiženým občanům je naučit takto postiženého klienta využívat tento fenomén techniky – osobní počítač se speciální úpravou a výbavou pro možnost obsluhy nevidomým či slabozrakým člověkem jako osobní pomůcku, která pomáhá odstranit některé části informační bariéry a zmírňuje tak negativní důsledky těžkého zrakového postižení. Pojem „kompenzační pomůcka pro zpřístupnění informací nevidomým a jinak zrakově postiženým osobám“ označujeme osobní počítač se speciální úpravou v oblasti technických komponentů a programového vybavení, která takto postiženým lidem umožní zpřístupnění informací uložených ve formě běžného textu nebo v podobě digitálního záznamu počítačového kódu.

Jedná se o tři základní podoby pomůcky:

a) čtecí přístroj pro nevidomé,
b) elektronický zápisník pro nevidomé,
c) digitální zvětšovací lupa pro slabozraké.

Svou významnou funkci tyto pomůcky plní jak u klientů, kteří studují nebo pracují, tak u klientů jenž jsou momentálně bez zaměstnání nebo u nich předpoklad pracovního uplatnění prozatím není. Vždyť čtení tištěného dokumentu, psaní textů (např. dopisu) a jejich tisk nebo zpracování telefonního seznamu či jiné databáze pro osobní použití (kuchařka, seznamy) není výlučnou potřebou zaměstnaných, ale všech osob, zejména těch, kterým není umožněno pracovat a mohou tak účelně a užitečně vyplnit svůj volný čas sebevzděláváním nebo zájmovou činností.
U závěrečné zkoušky se ověřuje zda absolvent kurzu umí:

 • využívat především čtecí funkci pomůcky – tedy zpřístupnění běžné tištěné informace
  zpracovávat samostatně:
  • každodenní informace (kalendář, diář, telefonní seznam, adresář, poznámkový blok),
  • další běžné informace (typu korespondence, příjem informací v digitální podobě ap.),
  • specifické informace (typu studijní, vzdělávací a pracovní dokumenty)

Po absolvování zkoušky obdrží účastník kurzu osvědčení.
Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB – „Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni“. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.